Showing all 21 results

Show Sold Koi Fish   

$2,001 - $3,000

Aka Matsuba – 24“

$2,400.00

$450.00

$350.00

$4,300.00

$850.00

$300.00

$900.00

$1,500.00

$850.00

$1,051 - $1,500

Gin Utsuri – 24“

$1,200.00

$1,501 - $2,000

Goshiki – 22“

$2,000.00

$400.00

$451 - $650

Kohaku – 17“

$650.00

$651 - $850

Kohaku – 17“

$750.00

$1,051 - $1,500

Midori Goi – 23″

$1,700.00

$300 - $450

Ochiba – 15“

$350.00

$300 - $450

Ochiba – 16“

$350.00

$451 - $650

Sanke – 14“

$550.00

$350.00

$1,501 - $2,000

Tancho Kohaku – 22“

$2,000.00